Usluga / Shërbim 1

- od DVD na DVD disk kopi privaten material

- nga DVD në DVD disk kopi material privat

 

- od CD na CD disk kopi privaten material

- nga CD në CD disk kopi material privat

 

- fotokopi kolor edna strana A4 format

- fotokopi kolor nje faqe A4 format

 

 

 

 

Usluga / Shërbim 2

- 10 vizitkarti plastificirani

- 10 vizit karta të plastifikuara

 

- 1 bedž plastificiran so nas dizajn

- 1 bedzh në plastifikim me dizajnin tonë

 

 

 

 

Usluga / Shërbim 3

- Prenos (konvertiranje) na edna mala kaseta na eden  DVD disk - 1 cas

- Bartja ( konvertimi ) e një kasete te vogël në një DVD disk - 1 orë

 

 

 

 

Usluga / Shërbim 4

- Prenos (konvertiranje) na dve mali kaseti na eden DVD disk - 2 casa

- Bartja ( konvertimi ) i dy kasetave të vogla në një DVD disk - 2 orë

 

 

 

 

Usluga / Shërbim 5

- Programiranje na obicen satelitski resiver

- Programimi i resiverit satelitor të thjeshtë

 

- Transfer od DVD disk 10 min. privaten material na you tube

- Transferimi nga DVD disk 10 min. matrial privat në you tube

 

- Stavenje nov softver na receiver

- Rregullimi i resiverit me softver të ri

 

 

 

 

Usluga / Shërbim 6

- Programiranje na satelitski resiver

- Programimi i resiverit satelitor

 

 

 

 

Usluga / Shërbim 7

- Programiranje na satelitski resiver so motor

- Programimi i resiverit satelitor me motor

 

- Montiranje na zemska antena

- Montimi i antenës tokësore

 

- Transferiranje na privaten material na you tube od mini video kaseta - 10 min.

- Transferimi i materialit privat në you tube nga mini video kaseta - 10 min.

 

 

 

 

Usluga / Shërbim 8

- Montiranje i programiranje na komplet satelitska antena bez motor

- Montimi dhe programimi i kompetit satelitor pa motor

 

 

 

 

  

 Usluga / Shërbim 9

- Montiranje i programiranje na satelitski komplet bez motor zajedno so zemska antena

- Montimi dhe programimi i kompletit satelitor pa motor së bashku me antenen tokësore

 

- Video reklama za prodavnici gotova za TV transmisija i istata se transferira na you tube

- Video reklamë për shitore e gatshme per TV  dhe e njejta transferohet në you tube

 

 

 

 

 

 

Usluga / Shërbim 10

- Montiranje i programiranje na satelitski komplet so motor

- Montimi dhe programimi i kompletit satelitor me motor

 

- Snimanje so video kamera i istiot material se transferira na you tube 10 min.

- Incizimi me video kamere dhe i njejti material transferohet ne you tube 10 min. 

 

- Kreiranje web stranica za vasata prodavnica

- Rregullimi i web faqes për shitore.

Search site

Contact

STUDIO CECI d.o.o.e.l Shop 1
ul.Karl Marks br.11
Kumanovo 1300
Macedonia
.
Orari i punes * Rabotno vreme
10.00 h - 18.00 h
---------------------------------
Facebook: studio ceci
Skype: studioceci
Tel : 031 / 419 838
mob : 070 375 838